O Heuropě!

Co je Heuropa! a komu je určena?

S Heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují hravou formou svůj (druhý) mateřský jazyk. K tomu nabízí Heuropa! v on-linových kurzech výukový materiál pro tři různé věkové kategorie od předškolního věku až do období dospívání. Kromě toho si mohou rodiče a učitelé pro své děti sestavit ze všech materiálů vlastní individuální kurzy. Interaktivní hry k výuce jazyka, bohaté ilustrace, příběhy a hry plné fantazie zvou a motivují k učení, mluvení a převyprávění.

Heuropa! je zcela bez násilí, zato plná fantazie a her. Díky tomu se rané osvojování jazyků stává pro všechny zúčastněné příjemným, pohodovým a úspěšným zážitkem.

Heuropa! byla vytvořena mezinárodním týmem renomovaných odborníků z oblasti výzkumu, médií, vzdělávání a praktické výuky. Realizaci projektu Heuropa! umožnila podpora Evropské unie.

Na jaké koncepci je Heuropa postavena?

Chtěli bychom, aby se žáci učili svému jazyku s radostí a dobrovolně. To je důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí jazyka. Proto klademe důraz na:

  • hravou formu a motivaci
  • četné obrázky s mnoha napínavými detaily a malými příběhy, které podporují nejen fantazii, ale nutí také žáky k mluvení
  • několikajazykový vstup – poslech a pro starší také čtení - , který nabízí mnoho možností pro samostatné objevování jazykových struktur a pravidel pro tvoření slov

Chtěli bychom také předložit materiály, které se dají využít v pravidelné výuce (sobotní vyučování). Proto Heuropa nabízí pracovní listy, které pracují se známými situacemi a postavami.

Základy

Při analýze potřebnosti jsme zjišťovali, které dovednosti by měly být především podporovány, jakou podporu při učení se jazyku mají děti od svých rodičů a jaké materiály a formy cvičení si přejí.

shrnutí výsledků dotazníků.

analýza výsledků a zapojení do diskuze o včasné dvoj-/vícejazyčnosti (německy)

Při výběru témat pro jednotlivé věkové skupiny vycházel tým ze stávajících rámcových vzdělávacích plánů pro polské školy v zahraničí a rovněž pro „České školy bez hranic“.

Všechny výukové hry jsou na tomto základě přesně popsány a mohou být vybírány podle témat, dovedností, podle výukového cíle (např. pozdravy, napsání pohlednice atd.) a rovněž i podle jazykových zvláštností.

Nahoru